БАМР
 

Нормативни актове

ЗАКОНИ:

Закон за младежта

Закон за народната просвета


Закон за насърчаване на заетостта


Закон за признаване на професионални квалификации


Закон за професионалното образование и обучение

Закон за степента на образование, общообразователнитя минимум и учебния план


ЗAКОН за здравето

ЗАКОН за администрацията

ЗАКОН за обществените поръчки

ЗАКОН за защита от домашното насилие

ЗАКОН за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред

ЗАКОН за семейни помощи за деца

ЗАКОН за социално подпомагане

ЗАКОН за закрила на детето

ЗАКОН за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

ЗАКОН за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

ЗАКОН за убежището и бежанците

ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд

ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания

ЗАКОН за медицинските изделия

ЗАКОН за военноинвалидите и военнопострадалите

ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи

ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България

ЗАКОН за защита от дискриминация

ЗАКОН за ветераните от войните

ЗАКОН за инспектиране на труда

ЗАКОН за малките и средните предприятия

ЗАКОН за пътищата

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

ЗАКОН за здравното осигуряване

ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за държавния служител

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Корея

ЗАКОН за ратифициране на договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност

ЗАКОН за правната помощ

ЗАКОН за ратифициране и ДОГОВОР между Република България и Република Молдова за социално осигуряване

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

ЗАКОН за Борба с трафика на хора

ЗАКОН за Защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство

ЗАКОН за Българските документи за самоличност

Изменение и допълнение на закона за българските документи за самоличност

ЗАКОН за Медиацията

ЗАКОН за Kонтрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

ЗАКОН за Облагане доходите на физическите лица

ЗАКОН за Движение по пътищата

ЗАКОН за Лицата и семейството

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС