БАМР
 

Полезни връзки

Народно събрание

http://www.parliament.bg

Министерски съвет

http://www.government.bg

Министерство на труда и социалната политика

http://www.mlsp.government.bg

Министерство на образованието, младежта и науката

http://www.minedu.government.bg/

Министерство на здравеопазването

http://www.mh.government.bg/

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

http://www.mi.government.bg

Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/

Министерство на земеделието и храните

http://www.mzh.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

http://www.mtc.government.bg/

Министерство на физическото възпитание и спорта

http://www.youthsport.bg/

Държавна агенция за малки и средни предприятия

http://www.sme.government.bg/

Агенция по заетостта

http://www.az.government.bg/

Българска търговско-промишлена палата

http://www.bcci.bg/bulgarian

Българската Стопанска Камара

http://www.bia-bg.com/default_bg.htm

Съюз за стопанска инициатива

http://www.ssi-bg.org/

Български съюз на частните предприемачи "Възраждане"

http://www.union-vuzrazdane.com/

Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

http://www.knsb-bg.org/

КТ "Подкрепа"

http://www.podkrepa.org/

European Centre for the Development of Vocational Training CEDEFOP

http://www.cedefop.eu.int/

Еuropean Commission - Education and Training

http://ec.europa.eu/education/index_en.html

Национален портал за професионално образование и обучение

http://www.vet-bg.com

Проект e-Guidance and e-Government Services (е-GOS) - е-Ориентиране и Услуги за Електронно Правителство, по програма „Конкурентоспособност и иновации” на ЕK (ICT Policy Support Programme)

http://www.egos.is

Административен регистър

http://ar2.government.bg/ras/

Министерство на правосъдието - Агенция по вписванията - търговски регистър

http://www.brra.bg/

Национален ReferNet сайт

http://refernet.bg

Твоята първа работа с EURES

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=bg

Инициатива „Възможности за младежта“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1006&langId=bg

„Младежта в движение“

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=bg

Вашата Европа

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm/

Youthnetworks

http://www.youthnetworks.eu//

База данни с акредитирани организации по ЕДС

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Erasmus-Хостели в Европа

http://www.hostelsclub.com/article-bg-2233.html/

НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА МЛАДЕЖКА ИНФОРМАЦИЯ

http://www.informiram.eu//

Дирекция "Младеж", МОМН

http://youth.mon.bg//

The European Commission’s Education and Culture Directorate-General (DG EAC)

http://ec.europa.eu/youth/who-we-are/doc138_en.htm/

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm/

SOLVIT

http://www.solvit.government.bg//

EURODESK

http://www.eurodesk.org/edesk//

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Европейски младежки портал

http://europa.eu/youth/

ЕВРОДЕСК

http://www.eurodesk.bg/

Европейския център за знания за младежка политика (EKCYP)

http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/index/

Нови подходи за социално включване на старите хора в малките населени места

http://podhodi.eu/

Фондация за общностно развитие

www.fora.bg/

Глобални библиотеки

www.glbulgaria.bg/

The Netherlands Youth Institute

http://www.youthpolicy.nl/yp/

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС