БАМР
 

Речник

Глосар на Европейския център за знания за младежка политика

Речници на английски

 • Речник на програмата за учене през целия живот 2007-2013

Изчерпателният речник на програмата за учене през целия живот съдържа дефиниции на термини, използвани в контекста на тази програма (Генерална дирекция за образование и култура на Европейската комисия)

 • Речник ЕВРОПА

Този речник съдържа 233 термина, свързани с европейската интеграция и институциите и дейностите на ЕС. Определенията обясняват как отделните термини са се развили и предоставят препратки към Договорите, ако е необходимо. Исторически данни, как работят институциите, какви са процедурите, кои области са обхванати от политиката на Общността - отговорите на тези въпроси и много други могат да бъдат намерени, като следвате тези връзки. Определенията са на разположение на единадесет езика, които са били официалните езици на Европейския съюз преди 1 май 2004 г. (датски, холандски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански и шведски). Официалните езици на новите държави-членки (български, чешки, естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, румънски, словенски и словашки) ще бъдат добавени когато е възможно.

 • CEDEFOP: нов речник на термините по качеството на образованието и обучението

Новият речник на Cedefop на термините по отношение на качеството на образованието и обучението има за цел да насърчава комуникацията и разбирателството между страните. Той е предназначен за всички заинтересовани страни в областта на образованието и професионалното образование и обучение, изследователи, експерти, които участват в подобряването на учебни програми; и доставчиците на образование и обучение. Речникът вземат под внимание последните развития в политиката на ЕС, включително създаването на Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР) и развитието на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ЕКСПОО).

 • SALTO-YOUTH Речник За обучението и младежта

Това е речник с акцент върху понятия, използвани в контекста на европейската младежка работа. Той е разделен на три основни категории:

 • UP2YOUTH Речник

Речникът UP2YOUTH изяснява основните понятия на проекта за научни изследвания “Up 2Youth”  и е допълнение към нашия собствен речник. Той информира за техния произход, тяхната употреба и начина, по който те са свързани един с друг. Тя трябва да се разглежда като работа в прогрес, и отразява състоянието на дискусиите в този проект.

 • YD/L Речник

Речникът Развитие на младежта и Лидерство е разработен от Националното сътрудничество на работната сила и хората с увреждания за младежта (NCWD / Младеж).

 • Речник на младежкото правосъдие

Речникът на младежко правосъдие е разработен от Междуинституционалната група за младежко правосъдие (IPJJ), координационна група с мандат от ООН за икономически социален съвет. IPJJ работи за промяна на ситуацията на около 1,1 милиона деца, които са лишени от свобода по света (УНИЦЕФ, 2008 г.), чрез улесняване и подобряване на координацията на техническа помощ на младежката съдебна реформа.

Речници на други езици

 • Немски младежки институт

Разделът Wissen A-Z осигурява задълбочени обяснения на някои понятия от значение за политиката за младежта и изследванията за младежта (само на немски език)

 • LAGO (само на немски език)

Речникът на работната група по Отворена Младежка формация на Баден-Вюртемберг (Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung Baden-Wütrttemberg) обяснява понятия, използвани в областта на младежката работа и неформалното обучение в Германия.

 • Европейско право (само на немски език)

Този речник обяснява понятията и терминологията, използвани от европейските институции, особено в областта на европейската политика за младежта.

 • Речник на основните термини на междукултурния диалог (само на немски език)

Речник на междукултурните понятия, предоставен от Института за умения за междукултурно общуване и преподаване

 • Център за информация и документация в областта на расизма (само на немски език)

Речникът на Центъра за информация и документация на работата срещу расизма обяснява концепциите и терминологията, свързана с расизма, екстремизма, междукултурни перспективи и миграционни процеси и тяхното отношение към младите хора с и без имигрантски произход в Германия.

 • Aulaintercultural (само на испански език)

Речник на междукултурните концепции за обучение, предоставен от междукултурното образование уебсайта Аула.

 • Interculturaliseren (само на фламандски език)

Речник на междукултурните понятия, предоставен от Фламандския департамент на културата, младежта, спорта и медиите

Програма 'Младежта в действие'
Интернет ресурсният център „BGAMR.ORG” е разработен в рамките на проект„МЛАДЕЖКАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ – ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ” № BG12/A5.1/516/R3, изпълняват от СПОФ „Читалища“ с финансовата подкрепа на НЦЕМПИ по програма „Младежта в действие“ на ЕС